Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Mgr. Michal Janský

Mgr. Michal Janský

URL internetové stránky: http://www.zshlavkova.cz

Informace pro budoucí prvňáčky

Prvňáčkům s předstihem ...
Co bude náš prvňáček potřebovat? Jak se bude ve škole cítit? Jaké pomůcky mám zakoupit? Tyto otázky si klade většina maminek, zejména pokud je jejich dítko prvním školákem v rodině. Proto vám nabízíme pomocnou ruku a připravili jsme pro vás několik informací. Spoustu důležitých věcí se jistě dozvíte na přípravné schůzce, kterou pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme vždy v průběhu měsíce června.

Několik rad pro rodiče prvňáčků ...
Připravit dítěti klidné místo pro přípravu na školu. Každý den provádět kontrolu školní tašky a penálu (ořezané tužky, pastelky mít do zásoby). Pomáhat dítěti v přípravě do školy a ze za-čátku společně ukládat věci do tašky. Rozdělit si přípravu do školy na kratší časové úseky (nepřetěžovat prvňáčka).

Povídat si s dítětem o tom, co ve škole prožilo.
Pohladit a pochválit svého prvňáčka, nestrašit jej školou. Spolu s dítětem prožívat dění ve ško-le a účastnit se akcí pořádaných školou a třídou. Školní věci koupit až po informativní schůzce.

Co by měl umět školák?

 • POZORNOST: Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby dítě umělo udržet pozornost alespoň 15 minut.
 • MOTORIKA: Budoucí školák musí mít uvolněnou ruku a z prstů zvládnout udělat takzvanou špetku (tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím), která je zá-kladem pro správné držení tužky. Ani vybarvení obrázku, zapnutí knoflíku nebo za-vázání tkaničky by mu neměly dělat potíže.
 • PLO: Dítě rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) - řadí zpravidla prvky zleva doprava.
 • SLUCH: Už před nástupem do školy by se děti měly naučit rozeznat první hlásky ve slově. Sluchově rozložit slovo na slabiky (vytleskat slabiky ve slově).
 • ZRAK: Pro budoucího školáka by neměl být problém rozlišit a porovnat podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál), najít jejich společné a rozdílné znaky.
 • ŘEČ: Bez mluvení to ve škole nepůjde, a tak by dítě nemělo mít poruchy řeči (vyslo-vuje správně všechny hlásky), mělo by se umět dorozumět a mělo by mít o mluvení zá-jem.
 • ZRALOST: Tím se rozumí, že se dítě dokáže podřídit autoritě a svá přání je schopno odložit. Dokáže vyčkat, až domluví ostatní, je schopno pracovat ve skupině. Vystu-puje samostatně, zvládne odloučení od rodičů.
 • POHYB: Ještě než si vaše dítě sedne do lavice, mělo by umět hodit a chytit míč, udr-žet rovnováhu a přeskočit překážku.

Každá základní škola má na nováčky jiné požadavky a jiná kritéria, jak zjistit školní zralost. Přesto je výše zmíněný výčet orientačním bodem, jak zralost dítěte zjistit.

Více užitečných rad nabízí doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče). Je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní ško-ly.
www.ceskaskola.cz/2013/01/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho.html

Přítomnost žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně.

Vážení zákonní zástupci,
od 8.6.2020 je možná dobrovolná osobní účast žáků 2. stupně ve škole, nebude se však jednat o klasickou výuku během celého týdne, spíše o třídnické hodiny v určený den v týdnu. Žáci budou ve škole přítomni dle stanoveného rozvrhu.

6. ročníky - vždy v pondělí
7. ročníky - vždy v úterý
8. ročníky - vždy ve středu
9. ročník - vždy ve čtvrtek

Aby byla splněna podmínka maximálně 15 dětí v učebně, budou žáci každé třídy rozděleni do dvou skupin. Rozdělení provede třídní učitel a bude informovat zákonné zástupce o rozdělení i rozvrhu. Každá ze skupin bude ve škole pouze 60 minut.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Při prvním vstupu žáka do budovy školy musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení, které najdete v příloze. Bez tohoto prohlášení nebude žák vpuštěn do školy.
 • Žáci vstupují do školy pouze v doprovodu učitele a to vchodem pro učitele.
 • Žáci budou do školy vpuštěni 15 minut před začátkem výuky (příchod ke škole je žákům povolen maximálně 15 min. před vpuštěním do budovy školy).
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Školní stravování bude možné.

 

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání